Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” đến nay đã gần như đến giai đoạn hoàn thiện tất cả các hoạt động của dự án. Qua đó, các hoạt động dự án triển khai thực hiện đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng thuộc lưu vực sông Lũy nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

Trong 5 ngày (21 – 25/12), Ban điều phối dự án phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát tại các sở, ban ngành trong tỉnh và huyện Bắc Bình nhằm đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động và truyền thông của dự án về nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các bên liên quan trên lưu vực sông Lũy hướng tới khai thác và quản lý tài nguyên nước hợp lý, phát triển đô thị bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận sau 5 năm thực hiện các hoạt động của dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” (2013 – 2018).

Kết quả mong đợi của nhiệm vụ đánh giá này gồm: (1) Đánh giá mức độ hỗ trợ, tác động của dự án đối với kinh tế – xã hội và tác động của dự án đến nhận thức của chính quyền và người dân tại địa phương trong lĩnh vực quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu; (2) Đánh giá mức độ nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân địa phương theo các hạng mục như mức độ hài lòng của họ khi được trang bị hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và góp ý đóng góp trong công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước đó; (3) Đánh giá công tác truyền thông cộng đồng trong quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị, cách ứng phó với thiên tai, các biện pháp thích ứng và giảm thiểu đối với BĐKH, các bài học kinh nghiệm và ý kiến của người dân về công tác truyền thông; (4) Đánh giá mức độ nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của lãnh đạo chính quyền địa phương như họ có biết về việc cung cấp các trang thiết bị hỗ trợ cho tỉnh như: hiệu quả của hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm, thiết bị hỗ trợ quản lý dữ liệu GIS, thủy văn thủy lực, lắp đặt thiết bị tưới tiết kiệm, cách thức vận hành hệ thống này; (5) Đánh giá tính hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, đầu tư công trình, công tác truyền thông sau khi có các can thiệp của dự án.

Ngoài ra, các dữ liệu thông tin của đánh giá này sau khi phân tích, tổng hợp cũng sẽ được cập nhật và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số Giám sát & Đánh giá dự án. Dự kiến hội thảo báo cáo kết quả hoạt động này sẽ tiến hành vào giữa tháng 1 năm 2019./.

Phòng Truyền thông – Ban Điều phối Dự án

Một số hình ảnh nhóm tư vấn làm việc với cộng đồng địa phương:

  

   

Đánh giá sự thay đổi nhận thức, hành vi của các bên liên quan trên lưu vực sông Lũy