Đó là hướng thống nhất nỗi bậc trong Cuộc họp tổng kết về công tác truyền thông của dự án tại 3 tình là Bình Thuận, Ninh Thuận và Hà Tỉnh được tổ chức tại Phan Rang – Ninh Thuận vào ngày 16/01/2018 . Theo đó, Cuộc họp tổng kết nhằm mục đích tạo kênh tổng hợp, chia sẻ các kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện công tác TT&PTCĐ giữa các dự án trong Chương trình; phối hợp, trao đổi về hướng tập trung hoạt động TT&PTCĐ năm 2018. Từ đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các chuyên gia, cán bộ TT-PTCĐ giữa các tỉnh dự án trong Chương trình cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TT&PTCĐ năm 2018.

Có 12 người gồm: 3 người Từ TSU, Có 2 đại diện từ tỉnh Bình Thuận, 1 đại diện từ Hà Tỉnh, còn lại đại diện thành viên mạng lưới TT&PTCĐ của tỉnh Ninh Thuận, Cuộc họp kéo dài 1 ngày, từ 8h đến 16h30. Nội dung tóm tắt: TSU Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc và trình bày tổng quan hoạt động TT&PTCĐ TSU và các tỉnh dự án, sau đó lần lược các dự án có phần trình bày của mình, Trình chiếu trang web các dự án, Trao đổi về cách viết bài, tin trên trang web, Trao đổi về cách viết/xây dựng các thành công/bài học trong quá trình thực hiện dự án và TT các thành công/bài học này.

Một số nội dung chi tiết đáng chú ý là cả 3 tỉnh đều hoàn tất mạng lưới truyền thông, có 1 số hoạt động tương tự giữa 3 tỉnh: vẽ tranh, tập huấn, làm phim, viết báo, sản xuất phương tiện truyền thông, rung chuông vàng. Hà Tỉnh có truyền thông về kết quả các gói thầu nghiên cứu, có làm với đối tượng sinh viên và học sinh cấp 3, có truyền thông theo công trình. Ninh Thuận thì có Câu lạc bộ xanh trường học, Sinh viên tình nguyện,Hội thảo về giới, Tổ chức sự kiện theo giờ trái đất Bình Thuận theo kế hoạch sẽ có 1 số nội dung đặc thù như Diễn đàn truyền thông gắn với công trình,Diễn kịch phụ nữ, Thi viết, CLB ảnh cho học sinh trong trường học..

 

Một số hạn chế của các tỉnh được đánh giá là Ninh Thuận: Hiện nay các báo cáo quý, năm chưa có số liệu chứng minh (cơ sở kiểm chứng hành vi thay đổi của người dân) cần có Chuyên gia M&E hướng dẫn Và Xây dựng bài học kinh nghiệm các hoạt động của dự án chưa làm được. Riêng Hà Tỉnh thì chưa có phương pháp thống kê hiệu quả truyền thông,  wed có lượng try cập thấp, các kế hoạch do cộng đồng đưa lên rất mất thời gian, viết tin tức bị nhàm chán. Bình Thuận thì tập trung vào hạn chế Thủ tục triển khai thiếu kinh nghiệm, không theo yêu cầu kho bạc từ đầu, sự phối hợp giữa phòng truyền thông và hành chính chưa hiệu quả.

 

Từ đó cuộc họp rút ra những bài học là mỗi tỉnh có đặc thù thủ tục riêng cần tuân theo để đảm bảo tiến độ,các dự án nên tăng cường liên kết nhau để trao đổi kinh nghiêm, Cần thêm kiến thức M&E cho truyền thông hiệu quả, Viết tin/bài cần sự sáng tạo và rèn luyện, các công trình nghiên cứu cần công bố kết quả trên trang web, điều này có lợi cho cộng đồng, lưu ý sự trích nguồn, cần đi thực địa nhiều để có câu chuyện thành công, lưu ý tính chiến lược của truyền thông, mục đích của dự án vẫn cần chú ý đến việc áp dụng kết quả vào các quy hoạch đô thị, chứ không chỉ là hiệu quả hành vi của cộng đồng, vì vậy đối tượng quan trọng là những người có tính quyết định đến quy hoạch.

Cuối cùng mọi người đồng thống nhất về việc tài liệu  hóa các bài học kinh nghiệm là việc cần chú ý tập trung trong công tác truyền thông.

Các bài học kinh nghiệm cần được tài liệu hóa để tăng giá trị