Sáng ngày 30/8/2018, Ban Điều phối Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi tổ chức buổi hội thảo báo cáo kết quả gói thầu “Tư vấn kỹ thuật về đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Tham dự buổi hội thảo có các đại diện của Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU), các Sở, ban, ngành trong tỉnh và các Cơ quan đoàn thể liên quan.

Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi đã báo cáo kết quả nghiên cứu tính dễ bị tổn thương (TDBTT) lưu vực sông Luỹ gần đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính TDBTT của hệ thống cơ sở hạ tầng ở các thị trấn Lương Sơn và Chợ Lầu ở mức rất thấp; hệ thống cơ sở hạ tầng ở thị trấn Phan Rí cửa có TDBTT ở mức trung bình; TDBTT ở mức cao được xác định cho hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn. Về tai biến lũ lụt đối với CSHT ở mức rất thấp và thấp biến động mạnh tại khu vực thị trấn Chợ Lầu, xã Hồng Thái, xã Phan Rí Thành và xã Phan Hòa; mức trung bình biến động mạnh tại các xã Sông Lũy, Phan Thanh, Hồng Thái, Phan Hiệp, Phan Rí Thành và thị trấn Chợ Lầu; ở mức cao và rất cao trong vùng nghiên cứu là thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, xã Phan Thanh và xã Hồng Thái. Đây cũng là các khu vực có diện tích tai biến lũ lụt ở mức cao và rất cao thay đổi tương đối nhiều với các kịch bản BĐKH và tần suất lũ khác nhau.

Rủi ro lũ lụt lớn nhất trong khu vực nghiên cứu là thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú; rủi ro lũ lụt rất thấp tập trung nhiều tại các thị trấn Chợ Lầu, Lương Sơn và xã Phan Rí Thành và các xã Phan Thanh, Sông Bình, Sông Lũy là những khu vực có nhiều diện tích rủi ro lũ lụt ở mức trung bình. Các xã Hồng Thái, Sông Bình, Hòa Thắng và Sông Lũy được xác định là các khu vực có diện tích nguy cơ hạn hán ở mức cao và rất cao lớn nhất trong khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên nếu xét tỷ lệ phần trăm trên tổng diện tích mỗi xã thì thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Phú, Hòa Thắng, Phan Rí Thành là các xã/thị trấn đều có 100% diện tích nằm trong nhóm nguy cơ hạn hán cao và rất cao; tiếp đó là thị trấn Lương Sơn, các xã Hòa Minh, Hồng Thái và thị trấn Chợ Lầu…

Trong quá trình lập đề xuất kế hoạch hành động để ứng phó với BĐKH cho tỉnh Bình Thuận, đơn vị tư vấn đã tiến hành rà soát các văn bản có liên quan đến hành động ứng phó với BĐKH nằm trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Bình Thuận. Thực hiện mục tiêu lồng ghép thích ứng với BĐKH, các tiêu chí ưu tiên cho hành động thích ứng với BĐKH tỉnh Bình Thuận trên các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường… Kết quả đề xuất cập nhật các hành động thích ứng với BĐKH cho các ngành, lĩnh vực của tỉnh Bình Thuận gồm 65 dự án/quy hoạch/kế hoạch phát triển. Trong đó, 26 tiểu dự án ở mức ưu tiên rất cao; 33 và 37 ở mức ưu tiên khá cao và cao; 62 tiểu dự án phi công trình; 34 tiểu dự án công trình. Trong đó: Giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2020): tổng số 38 tiểu dự án; Giai đoạn hướng đến 2030: tổng số 58 tiểu dự án.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Giám đốc Ban điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại tỉnh Bình Thuận” cho biết, qua kết quả nghiên cứu, đánh giá 6 năm thực hiện quyết định của UBND tỉnh về nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH tỉnh Bình Thuận với các nội dung và nhiệm vụ cụ thể được đơn vị tư vấn thực hiện. Kết quả nghiên cứu này cùng các ý kiến đóng góp của các chuyên gia sẽ giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo để đưa ra kết quả cuối cùng giúp tỉnh cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH./.

                                                                                                              Phòng Truyền thông – Ban ĐPDA

Hình ảnh của hội thảo: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch hành động ưu tiên nào để ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận?