Đây là mô hình ứng dụng và được nhân rộng từ kết quả nghiên cứu – phát triển, mô hình này đã, đang thực hiện trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trong cả nước trong một thời gian qua nên đưa vào ứng dụng tại vùng đất cát tỉnh Bình Thuận trong 1 năm sẽ có kết quả mong đợi như: Ứng dụng các giống cây trồng cạn (lạc, đậu các loại, cỏ thức ăn chăn nuôi) và các biện pháp kỹ thuật canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đất cát tỉnh Bình Thuận để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho người dân và góp phần giảm được sự thoái hóa đất, hoang mạc hóa.  Đào tạo, chuyển giao các biện pháp kỹ thuật canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (thoái hóa đất và hoang mạc hóa) ở vùng đất cát khu vực triển khai dự án.

Công tác này hỗ trợ trực tiếp cho hợp phần xây dựng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh của chương trình hợp tác song phương giữa Bỉ và Việt Nam, tập trung xây dựng mô hình trên vùng đất cát tại một số xã của huyện Bắc Bình đang bị thoái hóa đất và hoang mạc hóa. Hoạt động này cũng sẽ giúp tăng cường hiểu biết của một số ban ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh Bình Thuận về một số biện pháp kỹ thuật canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) để có định hướng áp dụng trong thời gian tới.

Quá trình thoái hóa đất và hoang mạc hóa và những dự báo nguy cơ tác động và các biện pháp kỹ thuật canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa hiệu quả ảnh hưởng của nó ở vùng đất cát huyện Bắc Bình (tập trung 03 xã Hòa Thắng, Bình Tân và Hồng Phong phù hợp để phát triển sản xuất một số cây trồng cạn thích ứng với biến đổi khí hậu). Từ đó xây dựng 3 mô hình trình diễn về ứng dụng các giống cây trồng cạn (lạc, đậu, cỏ thức ăn chăn nuôi) và các biện pháp kỹ thuật canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đất cát.

Mô hình tại xã Hồng Phong – Bắc Bình – Bình Thuận

Trọng tâm là tưới nước cho đậu theo chảo bốc thoát hơi nước – Minipan (tưới đúng thời điểm và lượng nước tưới cho cây đậu thông qua lượng bốc thoát hơi nước). Ðó là kết quả phối hợp nghiên cứu giữa Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) trong công tác cải tiến việc sử dụng nguồn nước và đất cho sản xuất cây trồng vùng Duyên hải Việt Nam.  Mini-pan là một chảo bốc thoát hơi nước có đường kính 60 – 80 cm, được dùng để xác định thời điểm tưới thích hợp cho cây trồng đồng thời dựa vào loại đất, độ sâu của tầng rễ hoạt động để xác định liều lượng nước tưới hợp lý.

Các kết quả thử nghiệm của các tỉnh Hà Tỉnh, Ninh Thuận, Bình Định đều cho kết quả cao về mặt tiết kiệm nước, chúng ta sẽ chờ xem kết quả tại Bình Thuận trong vài tháng tới.

MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BÌNH THUẬN