BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
Hình hoạt động
Clip