Nghiên Cứu Các Vấn Đề Liên Quan Đến Hiện Tượng Ngập Mặn Từ Sông (Nghiên cứu điển hình cho Phan Rí Cửa và sông Lũy – huyện Bắc Bình – tỉnh Bình Thuận)

Nghiên Cứu Các Vấn Đề Liên Quan Đến Hiện Tượng Ngập Mặn Từ Sông (Nghiên cứu điển hình cho Phan Rí Cửa và sông Lũy – huyện Bắc Bình – tỉnh Bình Thuận)

Hiện tượng ngập mặn ở các cửa sông liên quan đến các yếu tố nào, làm sao để thích ứng và quy hoạch cuộc sống cộng đồng cho phù hợp, là câu hỏi quan trọng và cấp thiết, là đề

HỘI THẢO VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC – THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG LŨY TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI THẢO VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC – THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG LŨY TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TỈNH BÌNH THUẬN

Sáng ngày 14/6/2017, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng mô hình Thủy lực – thủy văn cho lưu vực Sông lũy của