Báo cáo kết quả Tập huấn truyền thông về Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Bình Thuận, từ ngày 22-24/6/2017

Báo cáo kết quả Tập huấn truyền thông về quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, tại Bình Thuận, từ ngày 22-24/6/2017. Mục tiêu của khóa tập