Tập Huấn Về Truyền Thông: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho nhóm cán bộ Huyện

Tập Huấn Về Truyền Thông: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho nhóm cán bộ Huyện

Nhằm triển khai các hoạt động về truyền thông, truyền thông thay đổi hành vi và ứng dụng truyền thông vào trong dự án Ban Điều phối dự án tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khóa tập huấn 2 ngày (ngày 1