Công trình: Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công trình:  Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ LÝ LUẬN CHUNG I.1 Giới thiệu chung – Chủ đầu tư: Ban Điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ  HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

Bối cảnh Tiêu thụ năng lượng đã và đang tăng lên không ngừng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu và nguồn tài nguyên năng lượng trên thế

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN,  HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN Tên dự án: Xây dựng

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO LƯU VỰC SÔNG LŨY VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO LƯU VỰC SÔNG LŨY VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình

ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VÀ KỸ THUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VÀ KỸ THUẬT VỀ  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VÀ KỸ THUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BÌNH THUẬN Mục tiêu của hoạt động 2.3.1. Mục tiêu chung: xây dựng bộ tài

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

 Mục tiêu  Đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước dưới đất khu vực phía nam ven biển tỉnh Bình Thuận từ phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết) đến xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam). Đề