Biến đổi khí hậu ảnh hưởng thế nào đến nguồn tài nguyên nước? Vì vậy chúng ta nên quy hoạch phát triển đô thị theo hướng nào?

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng thế nào đến nguồn tài nguyên nước? Vì vậy chúng ta nên quy hoạch phát triển đô thị theo hướng nào?

Đó là nội dung của Hội thảo sẽ được tổ chức vào 02 ngày, 21-22/11/2017 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong khuôn khổ dự án nhằm mục đích là nâng cao nhận thức của các bên tham gia về Biến đổi