Khung pháp lý nào cho các hoạt động Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô thị tại Bình Thuận?

Khung pháp lý nào cho các hoạt động Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô thị tại Bình Thuận?

  Nhiều cơ hội và thách thức đã được các nhà khoa học chia sẻ với Bình Thuận tại hội thảo Khung quản lý về Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô