Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Từ ngày 25 – 28 tháng 6 năm 2018, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn là Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo