CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

5.1 Một số chính sách và thể chế về tài nguyên nước, đô thị và BĐKH 5.1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2015