Họp triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị lồng ghép giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu theo hướng cấu trúc chiến lược

Họp triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị lồng ghép giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu theo hướng cấu trúc chiến lược

Quá trình đô thị hóa đã diễn ra nhanh chóng và nảy sinh những bất cập như: Quản lý đô thị chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn; hạ tầng cơ sở đô thị, đặc biệt là hạ tầng