PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ

Việc phân tích các bên liên quan tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận sẽ được phân tích ở

Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 16/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo báo cáo kết quả tư vấn kỹ thuật khảo sát kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí