ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO LƯU VỰC SÔNG LŨY VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO LƯU VỰC SÔNG LŨY VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình