Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm sẽ đầu tư vào hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác,

Công trình: Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công trình:  Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ LÝ LUẬN CHUNG I.1 Giới thiệu chung – Chủ đầu tư: Ban Điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ  HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

Bối cảnh Tiêu thụ năng lượng đã và đang tăng lên không ngừng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu và nguồn tài nguyên năng lượng trên thế

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN,  HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN Tên dự án: Xây dựng