Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm sẽ đầu tư vào hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác,

Công trình: Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công trình:  Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ LÝ LUẬN CHUNG I.1 Giới thiệu chung – Chủ đầu tư: Ban Điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN,  HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÊNH TIẾP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CANH TÁC KHU SUỐI TRINH, THÔN AN TRUNG, XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN Tên dự án: Xây dựng