Dự án liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là một phần của chương trình lớn gồm 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Hà Tĩnh và Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) được mô tả trong Chương trình Hợp tác định hướng (ICP) 2011 – 2015 giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, hiệp định được ký ngày 21/06/2011.
Để quản lý dự án tại Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 20/08/2013 về việc thành lập Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại Bình Thuận (gọi tắt là Ban Điều phối dự án). Ban Điều phối dự án trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm trách việc phối hợp, quản lý và thực hiện tất cả các hoạt động của dự án trong mối quan hệ phối hợp với các Sở Ban ngành của tỉnh và TSU có liên quan. UBND tỉnh đảm bảo rằng Ban Điều phối dự án vận hành đầy đủ trong suốt thời gian hoạt động của dự án.