Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị liên quan đến Biến đổi khí hậu tại Bình Thuận

⇒ Địa chỉ:
P01 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận.

⇒ Fax:
062.3828.689

⇒ Điện thoại: 
062.3839.073

⇒ Email:
bandpda@skhdt.binhthuan.gov.vn