Cơ quan đối tác
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian thực hiện
 2013 – 2019
Địa bàn dự án  Khu vực lưu vực sông Lũy
Tổng vốn dự án
 6.000.000 EUR
Vốn tài trợ của Vương quốc Bỉ  5.200.000 EUR
Vốn đối ứng ngân sách tỉnh     800.000 EUR

Bối cảnh

Bình Thuận là một trong những tỉnh thành của Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sự biến đổi khí hậu với những hiện tượng như thay đổi lượng mưa, tình trạng lũ lụt và khô hạn nghiêm trọng và quá trình sa mạc hóa gia tăng đặc biệt là ở huyện Bắc Bình. Lũ lụt hàng năm xảy ra thường xuyên dọc theo sông Lũy vào mùa mưa và tiến trình sa mạc hóa đồng thời đang lan rộng trong suốt những năm qua dọc theo tuyến đường bờ biển của tỉnh.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai quốc gia theo chương trình Hợp tác định hướng (ICP) 2011-2015 ký kết vào ngày 21/06/2011, Vương quốc Bỉ đã quyết định hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề này.

Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi Khí hậu” của tỉnh Bình Thuận tập trung vào xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động thích ứng với BĐKH vùng lưu vực sông Lũy gồm ba thị trấn Lương Sơn, Chợ Lầu, Phan Rí Cửa.

Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi Khí hậu” cũng là một phần chương trình BĐKH lớn hơn, bao gồm ba tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận và Hà Tĩnh và ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) có trụ sở tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hà Nội sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình này nhằm đảm bảo sự phối hợp tổng thể của chương trình BĐKH cho ba tỉnh.

Mục tiêu chung: Đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận.

 Mục tiêu cụ thể : Hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế tại tỉnh Bình Thuận trong việc Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH.

 Hoạt động của Dự án

  • Phát triển năng lực và tăng cường thể chế của tất cả các bên liên quan về tích hợp BĐKH và lập kế hoạch về các vấn đề môi trường, quản lý nguồn nước và quy hoạch đô thị, cơ chế giám sát và đánh giá;
  • Nâng cao nhận thức tất cả các bên liên quan về ứng phó với BĐKH;
  • Thu thập dữ liệu về khí tượng, thủy văn, lũ lụt, xâm nhập mặn, xói mòn đất. Cài đặt thiết bị trạm giám sát khí tượng thủy văn;
  • Phân tích các tác động của thiên tai, nguy cơ hư hại cơ sở hạ tầng và tài sản của các hộ dân; mô hình hóa thủy lực cho lưu vực sông;
  • Lập chiến lược tổng thể ứng phó với BĐKH thông qua quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị dựa trên mô hình hóa thủy lực, quy hoạch bền vững, xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng;
  • Quy hoạch tổng thể không gian đô thị;
  • Lập kế hoạch hành động ưu tiên ứng phó với BĐKH;
  • Huy động các nguồn lực khác nhau hỗ trợ thực hiện chiến lược và hành động ưu tiên ứng phó với BĐKH;
  • Thực hiện những dự án thí điểm, tập trung đầu tư cơ sở vật chất tại các vùng đô thị ưu tiên của dự án; hỗ trợ kỹ thuật, cấp học bổng, tổ chức tập huấn & phát triển nền kinh tế xanh;
  • Cải thiện cơ chế báo cáo và kiến thức quản lý qua lưu trữ tài liệu quá trình và tiến độ dự án, thực hiện truyền thông và nhân rộng những kết quả tốt của dự án.

Kết quả mong đợi của Dự án

Kết quả 1: Năng lực của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Thuận về vấn đề Biến đổi khí hậu và Quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị được cải thiện đồng thời với việc xây dựng một cơ chế giám sát và đánh giá thích hợp.

Kết quả 2: Xây dựng một chiến lược tổng thể ứng phó với BĐKH. Chiến lược này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khác nhau, bao gồm các dữ liệu về BĐKH và mô hình thủy văn tập trung vào tác động khi vận hành tại các khu định cư thuộc lưu vực sông Lũy và điều chỉnh các quy hoạch tổng thể hiện có của các thị trấn Lương Sơn, Chợ Lầu, Phan Rí Cửa, xác định những ưu tiên chính trong kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH đối với lưu vực sông Lũy.

Kết quả 3: Từ bài học kinh nghiệm, xây dựng hoạt động thí điểm ưu tiên mang tính chiến lược tại một trong ba thị trấn mục tiêu nhằm tăng cường khả năng phục hồi với BĐKH theo phương thức vận hành và duy trì thích hợp.

Kết quả 4: Xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu cấp tỉnh có sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.